1. Postanowienia ogólne - zakres
1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych stosunków handlowych pomiędzy e-shelf-labels - S&K Solutions GmbH & Co KG (e-shelf-labels) a partnerem umownym w zakresie dostawy produktów (towarów) oraz świadczenia usług (usług).
1.2. Partnerem umownym w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu niniejszej umowy działa w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.
1.3. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe partnera umowy nie stają się częścią umowy, nawet jeśli są znane, chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona na piśmie.

2. Zawarcie umowy i forma pisemna
2.1.Przedmiotem umowy jest wyłącznie towar sprzedawany o właściwościach i cechach oraz przeznaczeniu zgodnym ze specjalną pisemną umową lub opisem dołączonym do towaru. Inne lub dalsze właściwości i/lub cel wykraczający poza powyższe uznaje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez e-shelf-labels.
2.2.Oferty e-shelf-labels mogą ulec zmianie. Zmiany techniczne, jak również zmiany formy, koloru i/lub wagi pozostają zastrzeżone w granicach rozsądku. Rysunki, ilustracje, wymiary, wagi i inne dane dotyczące wydajności są wiążące tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
2.3.Zamawiając, partner umowy wiążąco oświadcza, że chce nabyć zamówiony towar lub zlecić wykonanie zamówionej usługi. e-shelf-labels jest uprawniony do przyjęcia oferty umownej zawartej w zamówieniu w terminie czterech tygodni od jej otrzymania przez e-shelf-labels.
2.4.Potwierdzenie i oświadczenie o przyjęciu oferty przez e-shelf-labels następuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem teleksu (faks, e-mail). Świadczona usługa zostanie szczegółowo opisana w liście potwierdzającym. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia ze strony e-shelf-labels może nastąpić również poprzez dostawę towaru lub wykonanie usługi na rzecz partnera umowy.
2.5.Zawarcie umowy jest uzależnione od prawidłowej i terminowej dostawy przez dostawców e-shelf-labels. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy e-shelf-labels nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, w szczególności w przypadku zawarcia zgodnej transakcji pokrycia z dostawcą e-shelf-labels. Strona umowy zostanie niezwłocznie poinformowana o niedostępności towaru lub usługi. Wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

3. Ceny, dalsze koszty
3.1.Ceny podane są w EURO i należy je rozumieć na terenie Republiki Federalnej Niemiec z doliczeniem ustawowego podatku VAT.
3.2.e-shelf-labels są związane z oferowaną ceną zakupu przez okres 30 dni, chyba że ustalono inaczej. W tym zakresie decydujące znaczenie ma potwierdzenie lub data potwierdzenia.
3.3.Ceny są cenami loco fabryka i, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, nie obejmują kosztów opakowania, frachtu, opłat pocztowych, ubezpieczenia i instalacji.

4. Warunki płatności
4.1. W przypadku informacji, które nie są znaczące, niewystarczające lub negatywne (ocena przez e-shelf-labels): Płatność z góry. W przeciwnym razie i o ile nie uzgodniono inaczej 10 dni netto bez potrąceń od daty wystawienia faktury. W przypadku zamówień z zagranicy i/lub dostawy za granicę: przedpłata.
4.2. e-shelf-labels może odwołać uzgodnione warunki płatności z odroczeniem w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, które mogą zagrozić realizacji roszczeń. We wszystkich innych kwestiach obowiązują przepisy ustawowe. e-shelf-labels zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia niektórych rodzajów płatności.
4.3. e-shelf-labels zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur za uzgodnione usługi listownie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.Partnerowi Umowy przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez nas. Partner umowny może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

5) Koszty rezygnacji i koszty następcze

5.1. Odwołanie umowy przez partnera umowy wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów następczych. Anulowanie zamówienia musi być dokonane w formie pisemnej (np. list, fax, e-mail). W przypadku anulowania zamówienia, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi do momentu anulowania zamówienia.
5.2. W przypadku anulowania produkcji na zamówienie (np. indywidualny uchwyt na etykietę, osłonę lub etykietę), ponoszone są koszty przygotowania produkcji, planowania produkcji i uruchomienia produkcji. Po pisemnym zatwierdzeniu produkcji lub druku przez partnera umowy, w przypadku planowanego odwołania należy w całości zapłacić podaną kwotę faktury, ponieważ produkcji nie można już wtedy wstrzymać.
5.2. W przypadku rezygnacji z zakupu towaru, nabywca ponosi proporcjonalną utratę zysku oraz koszty odwrotu do dostawcy/producenta; jeżeli towar jest na tyle szczególny, że odwrót do producenta nie jest możliwy, nabywca ponosi 100% kwoty faktury. Kontrahent otrzyma od e-shelf-labels fakturę z tytułu kosztów rezygnacji, którą należy uregulować w ciągu 10 dni od jej otrzymania.

6. Dostawa i wykonanie
6.1. Umowa dotycząca terminów dostaw i okresów dostaw lub terminów i okresów wykonania jest zawierana wyłącznie po wyraźnym pisemnym lub teleksowym potwierdzeniu terminu przez e-shelf-labels. Umowa taka nie stanowi ustalenia transakcji na dostawę w ustalonym terminie.
6.2. Jeżeli Kontrahent wybierze prawo odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia w dostawie etykiet elektronicznych, nie będzie mu przysługiwało żadne dodatkowe odszkodowanie. We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują przepisy ustawowe.
6.3. e-shelf-labels jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione dla partnera umowy

7. przeniesienie ryzyka

7.1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na partnera umowy z chwilą przekazania, w przypadku sprzedaży przez dostawę do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, z chwilą dostarczenia towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do dokonania przesyłki. Przekazanie uważa się za równoważne, jeżeli partner umowy pozostaje w zwłoce w odbiorze.
7.2. Koszty i ryzyko związane z przesłanymi częściami, zarówno w celu przetworzenia, jak i w charakterze próbek, ponosi umawiająca się strona. Ubezpieczenie tych pozycji leży w gestii partnera umowy i musi być zapewnione przez niego na własny koszt.

8) Zachowanie tytułu

8.1. e-shelf-labels zachowuje prawo własności do towarów do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych z partnerem umowy.
8.2. Partner umowy jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem. Jeżeli wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, Kontrahent przeprowadza je regularnie na własny koszt.
8.3. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania e-shelf-labels o każdym dostępie osób trzecich do towaru, na przykład w przypadku zajęcia, jak również o każdym uszkodzeniu lub zniszczeniu towaru. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania e-shelf-labels o każdej zmianie właściciela towaru oraz o zmianie miejsca zamieszkania.
8.4. e-shelf-labels jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru w przypadku postępowania kontrahenta niezgodnego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności lub w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z pkt 2 i 3 niniejszego postanowienia.
8.5. Kontrahent jest uprawniony do odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie zalega z płatnościami. Zastawy i przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia nie są dozwolone. Kontrahent już teraz ceduje na e-shelf-labels wszystkie roszczenia do kwoty faktury, które przysługują mu wobec osoby trzeciej z tytułu odsprzedaży. e-shelf-labels przyjmuje cesję. e-shelf-labels zastrzega sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, gdy tylko kontrahent nie wypełnia należycie swoich zobowiązań płatniczych i zalega z płatnościami.
8.6. Obróbka i przetwarzanie towarów przez kontrahenta odbywa się zawsze w imieniu i na rzecz e-shelf-labels jako dostawcy lub producenta. Jeżeli przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem przedmiotów niebędących własnością e-shelf-labels, e-shelf-labels nabywa prawo współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku wartości towarów dostarczonych przez e-shelf-labels do pozostałych przetwarzanych przedmiotów. To samo stosuje się w przypadku mieszania. Umawiająca się strona przechowuje nieodpłatnie (współ)własność etykiet elektronicznych na półkach

9. Gwarancja na towary

9.1. Okres gwarancji dla nowych towarów w stosunku do partnera umowy wynosi jeden rok od dostawy towaru. Nie obowiązuje to, o ile partner umowy nie powiadomił e-shelf-labels o wadzie w odpowiednim czasie. (pkt. 9.3) Gwarancja na towary używane jest wykluczona. W przypadku gwarancji i wsparcia udzielanych dobrowolnie przez e-shelf-labels obowiązują odpowiednie katalogi serwisowe, które można znaleźć w Internecie pod adresem www.e-shelf-labels.com, w broszurach i ofertach e-shelf-labels, o ile zostały one uzgodnione. Prawo do rękojmi, gwarancji i wsparcia technicznego wygasa, jeżeli nie będą używane wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne z e-shelf-labels. Gwarancja i rękojmia wygasają również w przypadku szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka.
9.2. W przypadku wad towarów e-shelf-labels udziela początkowo gwarancji według własnego uznania w formie naprawy lub dostawy zastępczej.
9.3. Jeżeli świadczenie dodatkowe nie powiedzie się, partner umowy może co do zasady żądać obniżenia wynagrodzenia (abatement) lub unieważnienia umowy (withdrawal) według własnego uznania. W szczególności nie uważa się, że późniejsze spełnienie świadczenia nie powiodło się, dopóki partner umowy nie wyznaczy e-shelf-labels odpowiedniego terminu na późniejsze spełnienie świadczenia. W przypadku tylko nieznacznego naruszenia umowy, w szczególności w przypadku tylko nieznacznych wad, partner umowy nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy. e-shelf-labels zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgłoszonych wad przez profesjonalnie wykwalifikowanych pracowników na miejscu u klienta.
9.4. Kontrahent jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia e-shelf-labels oczywistych wad (w tym reklamacji dotyczących nieprawidłowych lub niekompletnych dostaw) w terminie dwóch tygodni od otrzymania towaru; ponadto kontrahent jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia e-shelf-labels nieoczywistych wad w terminie dwóch tygodni od ich wykrycia. W przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest w obu przypadkach wykluczone. Terminowe wysłanie zawiadomienia o wadzie jest wystarczające dla zachowania terminu. Na partnerze umowy spoczywa cały ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich przesłanek roszczenia, w szczególności w odniesieniu do samej wady, momentu jej stwierdzenia oraz terminowości zgłoszenia wady. W ramach zawiadomienia o wadzie wada i jej przejawy muszą być opisane na tyle szczegółowo, aby możliwe było zbadanie wady i ewentualne wykluczenie błędu w obsłudze.
9.5. Jeżeli partner umowy zdecyduje się na odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej i materialnej po nieudanym wykonaniu umowy, nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wady. Jeśli partner umowy zdecyduje się na odszkodowanie po nieudanym świadczeniu uzupełniającym z powodu wady, za którą odpowiada e-shelf-labels, a towar pozostaje u partnera umowy, odszkodowanie jest ograniczone do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego towaru, chyba że e-shelf-labels można zarzucić zamiar popełnienia oszustwa.
9.6. Zasadniczo za uzgodnioną jakość towaru uznaje się wyłącznie opis produktu podany przez e-shelf-labels. Publiczne oświadczenia, zalecenia lub reklamy producenta lub osób trzecich nie stanowią umownego opisu jakości towaru. W przypadku niewielkich odchyleń towaru partnerowi umowy w szczególności nie przysługuje również prawo do obniżki.
9.7. W przypadku produkcji na zamówienie (np. uchwyty na etykiety lub panele), krótkie dostawy do 10% zamówionej ilości nie są uznawane za istotne naruszenie obowiązków w rozumieniu § 323 ust. 5 zdanie BGB. Ponadto e-shelf-labels odpowiada za światłoodporność, zmienność i odchylenia kolorów w produktach drukowanych, jak również za jakość laminacji zgodnie z aktualnym stanem techniki. Niewielkie odchylenia w kolorze druku w porównaniu z próbką koloru lub gotowym projektem graficznym nie uprawniają klienta do reklamacji dostawy. To samo dotyczy porównania odbitek prasowych i nakładów oraz porównania dwóch produkcji.
9.8. Dostawy (w tym nośniki danych) dokonywane przez partnera umowy lub zaangażowaną przez niego osobę trzecią nie podlegają obowiązkowi kontroli ze strony e-shelf-labels.
9.9. W przypadku późniejszego spełnienia świadczenia partner umowy musi zwrócić towar do e-shelf-labels w oryginalnym opakowaniu; koszty transportu ponosi partner umowy. Ryzyko pogorszenia i utraty towaru podczas transportu zwrotnego na skutek niewłaściwego opakowania ponosi w całości partner umowy. Transport zwrotny do kontrahenta odbywa się w okresie gwarancji na koszt dostawcy, a po upływie okresu gwarancji na koszt kontrahenta.
9.10. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia proofów pod kątem błędów składu i innych błędów oraz ich zwrotu lub odesłania uznanych za gotowe do druku. e-shelf-labels nie ponosi odpowiedzialności za błędy przeoczone przez kontrahenta. Błędy w druku będą poprawiane bezpłatnie. Zmiany wymagane w odstępstwach od wzoru druku, w szczególności poprawki Klienta i autora, rozliczane są według czasu pracy poświęconego na ich wykonanie.
9.11. Jeżeli Partner Umowy otrzyma wadliwą instrukcję montażu, e-shelf-labels zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji montażu wolnej od wad i to tylko wtedy, gdy wada instrukcji montażu uniemożliwia prawidłowy montaż.
9.12. Jeżeli Kontrahent zgłosił wobec e-shelf-labels roszczenie z tytułu rękojmi i okaże się, że albo nie ma wady, albo zgłoszona wada nie zobowiązuje e-shelf-labels do udzielenia rękojmi, Kontrahent jest zobowiązany, jeżeli ponosi odpowiedzialność za roszczenie wobec e-shelf-labels z powodu rażącego niedbalstwa lub umyślnie, do naprawienia powstałej szkody.
9.13. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wad, które wynikają z błędnej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji stosowania, niewłaściwej ingerencji lub modyfikacji produktu przez partnera umowy lub osobę trzecią nieupoważnioną przez e-shelf-labels. Ponadto gwarancja nie obowiązuje, jeżeli oryginalne oznaczenia techniczne, plomby, numery seryjne lub podobne oznaczenia zostały zmienione lub usunięte. Z gwarancji wyłączone są wady powstałe na skutek zużycia eksploatacyjnego i normalnego zużycia, błędów obsługi i nieprawidłowego użytkowania, wpływów zewnętrznych (praca z niewłaściwym prądem lub napięciem, podłączenie do nieodpowiednich źródeł zasilania, pożar, uderzenie pioruna, eksplozja lub przepięcie związane z siecią zasilającą, wilgoć wszelkiego rodzaju), jak również nieprawidłowe lub błędne oprogramowanie i/lub dane przetwarzania.
9.14.Przeniesienie roszczeń z tytułu rękojmi przez partnera umowy jest wyłączone.
9.15. Roszczenia odszkodowawcze partnera umowy z tytułu wad przedawniają się po upływie roku od dostawy towaru, chyba że e-shelf-labels można zarzucić działanie w złej wierze.
9.16. Gwarancje w sensie prawnym nie są udzielane. Nie ma to wpływu na gwarancje producenta.

10. Gwarancja wykonania

10.1. W przypadku wad wykonawczych, e-shelf-labels początkowo udziela gwarancji według własnego uznania w formie naprawy lub nowej produkcji.
10.2. Jeżeli e-shelf-labels poważnie i ostatecznie odmówi spełnienia świadczenia, odmówi usunięcia wady i dalszego spełnienia świadczenia z powodu nieproporcjonalnie wysokich kosztów, dalsze spełnienie świadczenia nie powiedzie się lub będzie nie do przyjęcia dla partnera umowy, partner umowy może według własnego uznania żądać zamiast spełnienia świadczenia wyłącznie obniżenia wynagrodzenia (potrącenie) lub anulowania umowy (odstąpienie) oraz odszkodowania za szkody w ramach ograniczenia odpowiedzialności (punkt 12). Zasadniczo późniejsze spełnienie świadczenia uznaje się za nieudane dopiero po drugiej nieudanej próbie późniejszego spełnienia świadczenia. W przypadku nieistotnego naruszenia umowy, w szczególności tylko nieistotnych wad, stronie umowy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
10.3. Jeżeli e-shelf-labels nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków wynikających z wady, stronie umowy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
10.4. Roszczenia partnera umowy z tytułu wad przedawniają się po upływie roku od odbioru świadczenia. Nie obowiązuje to w przypadku, gdy e-shelf-labels można zarzucić rażące niedbalstwo, jak również w przypadku obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu, które można przypisać e-shelf-labels lub w przypadku utraty życia przez partnera umowy. Ewentualna odpowiedzialność e-shelf-labels wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
10.5. W przypadku podstępnego zatajenia wad lub przejęcia gwarancji jakości dalsze roszczenia pozostają nienaruszone.
10.6. Partner umowy nie otrzymuje żadnych gwarancji w sensie prawnym od e-shelf-labels.

11. Własność i prawa autorskie

11.1. Elementy eksploatacyjne wykorzystywane przez e-shelf-labels do produkcji towarów, w szczególności folie, klisze, litografie, klisze drukarskie i zestawy stojące, pozostają własnością e-shelf-labels, nawet jeśli są fakturowane oddzielnie, i nie są dostarczane.
11.2. Partner Umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeżeli w wyniku realizacji jego zamówienia naruszone zostaną prawa, w szczególności prawa autorskie i prawa przemysłowe osób trzecich. Kontrahent jest zobowiązany do zabezpieczenia e-shelf-labels przed roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw w tym zakresie.

12. Ograniczenia odpowiedzialności

12.1. W przypadku nieznacznego, wynikającego z niedbalstwa naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych, e-shelf-labels nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z lekkiego niedbalstwa, odpowiedzialność e-shelf-labels jest ograniczona do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezpośredniej i proporcjonalnej szkody średniej w zależności od rodzaju i wartości towaru lub usługi; to samo obowiązuje w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z lekkiego niedbalstwa przez prawnych przedstawicieli lub pełnomocników e-shelf-labels.
12.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń wynikających z odpowiedzialności za produkt. Ponadto ograniczenia te nie obowiązują w przypadku obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które można przypisać etykietom e-shelf lub w przypadku utraty życia przez partnera umowy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu dostarczonych towarów

13.1. Materiały dostarczone przez partnera umowy, niezależnie od ich rodzaju, są dostarczane do e-shelf-labels bezpłatnie. O ile nie uzgodniono inaczej, partner umowy zobowiązuje się do dostarczenia o 5% więcej niż ilość przeznaczona do przetworzenia w celu pokrycia normalnych odpadów.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Co do zasady, zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania. e-shelf-labels zastrzega sobie prawo wyboru prawa właściwego dla siedziby partnera umowy.
14.2. Wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Passau, a miejscem wykonania umowy jest Passau. e-shelf-labels zastrzega sobie prawo wyboru siedziby partnera umowy jako miejsca jurysdykcji.
14.3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Całkowicie lub częściowo nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najbliższe celowi gospodarczemu nieważnego postanowienia, bez uszczerbku dla przepisu § 306 (2) niemieckiego kodeksu cywilnego.